Levende organismer med karbonatsubstrater i marine systemer

LI-MS04

Hovedtype

Denne hovedtypen omfatter planter og dyr med ytre kalkskall som substrat for andre organismer.

Livsmedium-hovedtypen LI-MS04 levende organismer med karbonatsubstrater i saltvann omfatter planter og dyr med ytre kalkskall som gjennom sin fysiske struktur eller sitt voksested gir grunnlag for helt spesielle organismesamfunn. Hovedtypen omfatter bl.a. kalkalger, koraller, muslinger, krepsdyr, pigghuder og armføttinger. Landskapsdel-hovedtypen NA-MB01 korallrev utgjør spesielt artsrike substrater som består av både levende og døde komponenter av kaldtvannskoraller Lophelia spp. Hovedtypen er livsmedium for en lang rekke organismer med symbiotiske forhold til slike organismer.

LI-MS04 Levende organismer med karbonatsubstrater i saltvann som livsmedium defineres som planter og dyr med ytre kalkskall der disse fungerer som substrat for andre organismer.

LI-MS04 Levende organismer med karbonatsubstrater i saltvann er begrenset utbredt til områder der det forekommer korallrev eller dominans av bevegelige organismer med kalkskjelett.

LI-MS04 Levende organismer med karbonatsubstrater i saltvann deles videre inn i seks grunntyper der det er skilt mellom steinkoraller og andre organismer med kalkskall og hvorvidt livsmediet er inni eller utenpå organismen.

MS04-01 Nærmiljørundt levende steinkoraller

MS04-02 Nærmiljø rundt andre organismer med kalkskall enn steinkoraller

MS04-03 Kalkskall på levende organismer med karbonatsubstrater

MS04-04 Indre vev i steinkoraller

MS04-05 Indre vev i andre fastsittende organismer enn steinkoraller

MS04-06 Indre vev i bevegelige organismer med kalkskall

LI-MS04 Levende organismer med karbonatsubstrater i saltvann og LI-MS03 Biogene karbonatsubstrater fra døde organismer i saltvann

Livsmedium-hovedtypen LI-MS04 omfatter kun levende koraller, til forskjell fra natursystem NA-MB01 korallrev, som kan inneholde et stort mangfold av ulike livsmedier (bl.a. levende dyr, døde dyr og, ikke minst, områder med biogene karbonatsubstrater fra døde organismer, først og fremst koraller). Karbonatsubstratenes funksjon som livsmedium er særlig knyttet til de fysiske strukturene som arena for næringssøk og skjul for ulike organismer. Det vil i disse tilfellene ofte være en utydelig fysisk assosiasjon mellom organisme og substrat, men likevel må livsmediet anses som obligatorisk for de organismene det gjelder. Korallene kan også ha funksjon som påvekstmedium. De døde delene av korallrevene vil ha samme funksjon som de levende delene inntil de blir for kraftig nedslammet. Det er derfor en uklar grense mellom LI-MS03 og LI-MS04. Fra livsmedium-synspunkt må korallrevene imidlertid betraktes som en mosaikk av livsmedier (sammensatt livsmedium-objekt) på samme måte som for eksempel hule eiker i landsystemer.

 

LI-MS04 Levende organismer med karbonatsubstrater i saltvann og LI-MS05 levende marine planter.

Kalkalgeforekomster klassifiseres som LI-MS04 Levende organismer med karbonatsubstrater i saltvann.

 

LI-MS04 Levende organismer med karbonatsubstrater i saltvann og LI-MS06 Levende marine dyr.

Livsmedier for påvekstorganismer og parasitter på dyr med ytre kalkskjellett (steinkoraller, muslinger, krepsdyr, pigghuder og armføttinger) klassifiseres under livsmedium-hovedtypen LI-MS04. Hornkoraller har ikke kalkskjelett, og hører inn under LI-MS06 Levende marine dyr.

LI-MS04 Levende organismer med karbonatsubstrater i saltvann er identisk med Livsmedium, hovedtype M4 Levende organismer med karbonatsubstrater i NIN2.3.

Regional variasjon er trolig en viktig kilde til variasjon innen LI-MS04 Levende organismer med karbonatsubstrater i saltvann, som fanges opp av de regionale variablene hav-vannmasser (LM-HV) og variasjon i marine systemer relatert til varme (LM-HY). De lokale miljøforholdene, som kommer til uttrykk gjennom livsmediets natursystemhørighet, er særlig viktige for artssammensetningen. Viktige lokale variabler i denne sammenheng er særlig dybderelatert lyssvekking i vann (LM-DL), marin salinitet (LM-SA) og vannforstyrrelsesintensitet (LM-VF), som anses fanget opp på natursystem-nivået. LI-MS04 Levende organismer med karbonatsubstrater i saltvann vil oftest utgjøre komponenter i sammensatte livsmediumobjekter der livsmediet (i dette tilfelle vertsdyret) i sin tur har sin egen livsmedium-tilknytning. Karakterisering av dette livsmediet er en nødvendig del av en helhetlig beskrivelse av livsmediet. Flere tilstandsvariabler er relevante for fullstendig beskrivelse av LI-MS04 Levende organismer med karbonatsubstrater i saltvann: Kategorier av fysikalsk-kjemisk menneskepåvirkning av vannsystemer (LM-MK), kategorier av fysisk menneskepåvirkete bunnsubstrater (LM-MY), samt endringer i artssammensetning som følge av fremmede arter.

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Inndeling i livsmedium-hovedtyper. NiN Bakgrunnsdokument 10:1-38.

 

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Beskrivelsessystem for livsmedium-grunntyper. NiN Bakgrunnsdokument 11: 1-80.