Biogene karbonatsubstrater fra døde organismer i marine systemer

LI-MS03

Hovedtype

Omfatter kalkrike sedimenter og rester av kalsiumkarbonatstrukturer fra døde koraller, kalkalger, rur, bløtdyr, pigghuder, samt skjellsandbanker.

Hovedtypen omfatter kalkrike sedimenter og rester av kalsiumkarbonatstrukturer fra døde koraller, kalkalger, rur, bløtdyr, pigghuder, samt skjellsandbanker. Dette er bunn som klassifiseres som natursystem-hovedtypene NA-MA04 eufotisk marin sedimentbunn og NA-MA05 afotisk marin sedimentbunn, med grunntyper definert på grunnlag av dominans av korallgrus, kalkalgegrus og skjellsand. Oftere utgjør livsmedium-hovedtypen mindre forekomster i andre bunntyper. LI-MS03 Biogene karbonatsubstrater fra døde organismer er som livsmedium relevant for påvekstorganismer og andre organismer som er avhengig av et kalkholdig substrat.

LI-MS03 Biogene karbonatsubstrater fra døde organismer i saltvann defineres som livsmedium når disse sedimentene fungerer som substrat for andre organismer.

LI-MS03 Biogene karbonatsubstrater fra døde organismer i saltvann er begrenset utbredt til områder der organismer med kalkstukturer dominerer.

LI-MS03 Biogene karbonatsubstrater fra døde organismer i saltvann deles videre inn i to grunntyper basert på om overflaten eller inne i substratene brukes som livsmedium.MS03-01 På biogene karbonatsubstrater fra døde organismer MS03-02 I biogene karbonatsubstrater fra døde organismer

LI-MS03 Biogene karbonatsubstrater fra døde organismer i saltvann og LI-MS04 Levende organismer med karbonatsubstrater i saltvann.

Karbonatsubstratenes funksjon som livsmedium er særlig knyttet til de fysiske strukturene som arena for næringssøk og skjul for ulike organismer. Det vil i disse tilfellene ofte være en utydelig fysisk assosiasjon mellom organisme og substrat, men likevel må livsmediet anses som obligatorisk for de organismene det gjelder. Korallene kan også ha funksjon som påvekstmedium. De døde delene av korallrevene vil ha samme funksjon som de levende delene inntil de blir for kraftig nedslammet. Det er derfor en uklar grense mellom LI-MS03 og LI-MS04. Fra livsmedium-synspunkt må korallrevene imidlertid betraktes som en mosaikk av livsmedier (sammensatt livsmedium-objekt) på samme måte som for eksempel hule eiker i landsystemer.

 

LI-MS03 Biogene karbonatsubstrater fra døde organismer i saltvann og LI-MS08 døde dyr i saltvann

LI-MS03 omfatter alle kalkrike sedimenter som stammer fra døde dyr, det vil si rester av kalsiumkarbonatstrukturer for eksempel fra døde koraller, rur, bløtdyr og pigghuder. Også skjellsand hører til denne hovedtypen.

LI-MS03 Biogene karbonatsubstrater fra døde organismer i saltvann er identisk med Livsmedium, hovedtype M3 Biogene karbonatsubstrater fra døde organismer i NIN2.3.

Regional variasjon er trolig mindre viktig innenfor denne hovedtypen, men en viss utskiftning av artssamfunn er å forvente, særlig i eufotisk sone. Viktigste regionale variabel er sannsynligvis variasjon i marine systemer relatert til varme (LM-HY). Natursystemtypetilknytning er viktig for artssammensetningen på biogene karbonatsubstrater fra døde organismer. Særlig viktige lokale variabler er dybderelatert lyssvekking i vann (LM-DL), marin salinitet (LM-SA) og vannforstyrrelsesintensitet (LM-VF), som blir fanget opp ved angivelse av typetilhørighet på natursystem-nivået. Tilstandsvariasjon er trolig ikke veldig viktig innenfor denne hovedtypen, men kategorier av fysisk menneskepåvirkete bunnsubstrater (LM-MY), som bunntråling vil være relevant i menneskepåvirkete systemer.

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Inndeling i livsmedium-hovedtyper. NiN Bakgrunnsdokument 10:1-38.

 

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Beskrivelsessystem for livsmedium-grunntyper. NiN Bakgrunnsdokument 11: 1-80.