Bløtbunn i marine systemer

LI-MS02

Hovedtype

Omfatter uorganiske bunnsubstrater i saltvann dominert av kornstørrelser med diameter mindre enn 16 mm.

Hovedtypen omfatter uorganiske bunnsubstrater (høyt mineralinnhold) dominert av kornstørrelser med diameter mindre enn 16 mm. Dette er hovedsakelig all bunn som forekommer sammenhengende over tilstrekkelig store arealer til å bli klassifisert på naturtypenivået som NA-MA04 eufotisk marin sedimentbunn og NA-MA05 afotisk marin sedimentbunn. Hovedtypen omfatter også modifiserte utforminger av bløtbunn i saltvann. LI-MS02 Bløtbunn i saltvann brukes for organismer der substratet bløtbunn er relevant for angivelse av habitatpreferanse. Livsmediet er særlig aktuelt for bevegelige organismer og organismer som skjuler seg i substratet.

LI-MS02 Bløtbunn i saltvann defineres som uorganiske bunnsubstrater i saltvann dominert av kornstørrelser med diameter mindre enn 16 mm.

LI-MS02 Bløtbunn i saltvann finnes i saltvann der uorganiske løsmasser akkumuleres på grunn av lav bevegelsesenergi.

LI- MS02 Bløtbunn i saltvann deles videre inn i to grunntyper basert på om organismene finnes på eller i løsmassene.

MS02-01 på bløtbunn i saltvann

MS02-02 I bløtbunn i saltvann

I kystnære områder vil det være en gradvis overgang mellom det som i NiN defineres som saltvannssystemer og ferskvannssystemer. Grensa trekkes ved salinitet 0,5 ppt. det vil si mellom brakkvann og ferskvann med lavt saltinnhold, langs variabelen Salinitet (SA).

 

LI-MS02 bløtbunn i saltvann og LI-MS01 Hardbunn i saltvann

På sammen måte som for bunntypene på natursystem-nivået trekkes skillet mellom bløtbunn og hardbunn ved dominerende kornstørrelse 16 mm, delt vil si mellom trinnene 5 fin eller middels grus og 6 grov grus langs variabelen dominerende kornstørrelse (LM-DK). Sedimenter med blandet kornstørrelse blir på natursystem-nivå behandlet som en mosaikk av ulike kornstørrelser. På livsmedium-nivået vil sedimenter med blandet kornstørrelse bli typifisert etter den kornstørrelsesfraksjonen som antas å være utslagsgivende for den eller de aktuelle artene som lever der. I tilfeller uten referanse til spesifikke arter, vil livsmediet klassifiseres på grunnlag av fineste fraksjon som forekommer i stort nok omfang til å prege livsmediet.

LI- MS02 Bløtbunn i saltvann er identisk med Livsmedium, hovedtype M2 Bløtbunn i marine systemer i NIN2.3.

Det er stor regional variasjon i bløtbunnssamfunn mellom vannmassetyper og fra sør til nord. Denne fanges opp av de regionale variablene hav-vannmasser (LM-HV) og variasjon i marine systemer relatert til varme (LM-HY). Natursystemhovedtypetilknytning med tilhørende er avgjørende for hvilke samfunn som finnes i LI-MS02 Bløtbunn i saltvann. Variasjon langs variablene dybderelatert lyssvekking i vann (LM-DL), marin salinitet (LM-SA) og vannforstyrrelsesintensitet (LM-VF) kommer normalt til uttrykk på så grov skala at variasjonen fanges opp tilfredsstillende ved angivelse av natursystemtypen som det aktuelle livsmediet er knyttet til.

 

Tilstandsvariasjon har også stor betydning for artssamfunnene i LI- MS02 Bløtbunn i saltvann. Eutrofieringsgrad, miljøgifter og forurensing, forekomst av fremmede arter og påvirkning etter bunntråling er eksempler på slik variasjon. Modifiserte livsmedier innen denne hovedtypen omfatter all Konstruert saltvannsbunn med kornstørrelse < 16 mm (bløtbunn), for eksempel utfyllinger og dumpet finmateriale. Modifiserte bløtbunn-substrater kan klassifiseres på sammen måte som umodifiserte substrater i saltvannsmiljøer og angis med modifiseringsindikatorene v og w for henholdsvis svak og moderat modifisering.

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Inndeling i livsmedium-hovedtyper. NiN Bakgrunnsdokument 10:1-38.

 

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Beskrivelsessystem for livsmedium-grunntyper. NiN Bakgrunnsdokument 11: 1-80.