Levende ferskvannsdyr

LI-FS04

Hovedtype

Levende ferskvannsdyr inkluderer ferskvannsfisk, amfibier og invertebrater, som livsmedium, dvs. vertsdyr, for parasitter og påvekstorganismer.

Hovedtypen omfatter i hovedsak vertsdyr som næringsmiljø for parasitter, inkludert parasittoider (som tar livet av sine verter), men også ferskvannsdyr som livsmedium for påvekstorganismer. Påvekstorganismer skilles fra ektoparasitter (ytre parasitter) ved at de ikke tar næring fra vertsdyret. LI-FS04 Levende ferskvannsdyr som livsmedium er særlig relevant for invertebrater, sopp og alger.

LI-FS04 Levende ferskvannsdyr som livsmedium defineres som ferskvannsdyr der disse fungerer som påvekstmedium og næring for andre organismer.

LI-FS04 Levende ferskvannsdyr finnes overalt hvor det forekommer ferskvann som er kolonisert av dyr.

LI-FS04 Levende ferskvannsdyr deles inn i fire grunntyper basert på skillet mellom invertebrater og vertebrater, samt indre og ytre vev. Vertebrater i denne sammenheng omfatter ferskvannsfisk og amfibier.

FS04-01 Ytre vev hos ferskvannsvertebrater

FS04-02 Indre vev hos ferskvannsvertebrater

FS04-03 Ytre vev hos ferskvannsinvertebrater

FS04-04 Indre vev hos ferskvannsinvertebrater

LI-FS04 Levende ferskvannsdyr og LI-TS08 levende dyr og dyrebo

Denne grensa trekkes mellom arter som i hovedsak oppholder seg på land i terrestriske systemer og arter som i hovedsak oppholder seg i ferskvann. Ferskvannsdyr defineres etter Aagaard & Dolmen (1996), med noen unntak: For invertebrater med stadier både i ferskvann og på land, regnes ferskvannsstadiene til LI-FS04 Levende ferskvannsdyr, mens de terrestriske stadiene regnes til LI-TS08 levende dyr og dyrebo. Til terrestriske stadier regnes voksne stadier av alle insekter unntatt insekter der voksenstadiet oppholder seg i ferskvann mer enn 50 % av tiden. Amfibier defineres som ferskvannsdyr til tross for at de oppholder seg lange perioder på land. Ingen pattedyr- eller fuglearter er så sterkt ferskvannstilknyttet at de regnes til livsmedium-hovedtypen LI-FS04 Levende ferskvannsdyr.

LI-FS04 Levende ferskvannsdyr er identisk med Livsmedium, hovedtype D4 Levende ferskvannsdyr i NIN2.3.

Regional variasjon er trolig av mindre betydning innen denne livsmedium-hovedtypen, men en del parasittiske organismer viser bestemte utbredelsesmønstre som følge av historiske eller naturgitte forhold. Natursystemtypetilknytning med tilhørende lokale variabler er en viktige bestemmende faktor for artssammensetningen knyttet til stasjonære levende dyr. Særlig viktige lokale variabler er dybderelatert lyssvekking i vann (DL), som anses fanget opp på natursystem-nivået. For mobile dyr vil mye av variasjonen fanges opp på landskapsnivå. Levende ferskvannsdyr som livsmedium må betraktes som komponenter i sammensatte livsmedium-objekter når livsmediet dvs. vertsdyret har en egen sterk livsmedium-tilknytning. Fullstendig karakteristikk av slike ’livsmedier på livsmedier’ krever også karakterisering av det primære livsmediet. Det er liten kunnskap om betydningen av tilstandsvariasjon for LI-FS04 Levende ferskvannsdyr, men tilstandsvariasjonen vil i så fall virke indirekte og fanges opp gjennom vertsdyrenes livsmedium- og natursystemtilhørighet.

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Inndeling i livsmedium-hovedtyper. NiN Bakgrunnsdokument 10:1-38.

 

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Beskrivelsessystem for livsmedium-grunntyper. NiN Bakgrunnsdokument 11: 1-80.