Levende ferskvannsplanter

LI-FS03

Hovedtype

Omfatter karplanter og moser som påvekstmedium og næring for en rekke fytofage insekter der plantene er vertsorganismer.

Hovedtypen levende ferskvannsplanter er som livsmedium særlig relevant for fytofage ferskvannsorganismer. Dessuten er karplanter og moser viktig substrat for begroingsalger.

LI-FS03 Levende ferskvannsplanter som livsmedium defineres som ferskvannsplanter der disse fungerer som påvekstmedium og næring for andre organismer.

LI-FS03 Levende ferskvannsplanter finnes overalt hvor det forekommer ferskvann som er kolonisert av planter.

LI-FS03 Levende ferskvannsplanter deles inn i fire grunntyper basert på skillet mellom ferskvannsalger og andre vannplanter, samt indre og ytre vev.

FS03-01 på ferskvannsalger

FS03-02 i ferskvannsalger

FS03-03 på ferskvannskarplanter og -moser

FS03-04 i ferskvannskarplanter og -moser

LI-FS03 levende ferskvannsplanter og LI-FU01 substratfrie livsmedier i ferskvann

I ferskvann vil LI-FS03 levende ferskvannsplanter tjene som livsmedium for en rekke ferskvannsinvertebrater som lever blant ferskvannsplanter der de finner næring og skjul. Slike løsere assosiasjoner mellom organismer og substrat er ferskvannsparalleller til de assosiasjonene man finner på korallrev (se omtale av livsmedium-hovedtypen LI-MS04 levende organismer med karbonatsubstrater i saltvann).

LI-FS03 Levende ferskvannsplanter er identisk med Livsmedium, hovedtype D3 Levende ferskvannsplanter i NIN2.3.

Mange planteetende (fytofage) arter er varmekjære og har en sørøstlig utbredelse i Norge. Denne regionale variasjonen fanges opp av den regionale økoklinen bioklimatiske soner (SO). Det er uvisst i hvilken grad det finnes variasjon relatert til bioklimatiske seksjoner (SO), innen denne og andre livsmediumhovedtyper i ferskvann.

 

Natursystemtypetilknytning med tilhørende plassering langs lokale variabler på natursystem-nivået er viktig for hvilke samfunn som vil finnes i denne hovedtypen. Viktige lokale variabler i denne sammenheng er kalkinnhold (KA), naturlig gjødsling (NG) og bevegelsesenergi (BE) og humusinnhold i ferskvann (HU), som blir fanget tilfredsstillende opp på natursystem-nivået. Det vil være et viktig skille mellom organismer som forekommer på planter i rennende og stillestående vann, men dette dekkes landskapsnivået så vel som natursystemnivået. Begroingsalger på karplanter og moser som fungerer som livsmedium for beitende organismer, skal typifiseres som grunntypen MS05-01 På alger i ferskvann. Fullstendig karakteristikk av slike ’livsmedier på livsmedier’ krever også karakterisering av det primære livsmediet. Tilstandsvariasjon kan ha stor betydning for LI-FS03 Levende ferskvannsplanter, men slike tilstandsvariabler vil indirekte fanges opp gjennom vertsdyrenes livsmedium- og natursystemtilhørighet.

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Inndeling i livsmedium-hovedtyper. NiN Bakgrunnsdokument 10:1-38.

 

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Beskrivelsessystem for livsmedium-grunntyper. NiN Bakgrunnsdokument 11: 1-80.